Közlemény 

a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkormányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásra:

2021. április 21. (szerda) és 2021. április 22. (csütörtök) napján kerül sor.

 

A beiratkozás történhet a szülő személyes megjelenésével a 49/548-216 telefonszámon való előzetes bejelentkezést követően 8.00-17.00 óra között az intézmény székhelyén, a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.). Történhet továbbá elektronikus úton, ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

 A beiratkozás - járványügyi szempontok figyelembevételével kialakított - rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el. 

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat az irányadó.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdetétől (szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

 

A felmentést a szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, az illetékes Járási Hivatal jogosult engedélyezni.

 

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2021. december 31. napjáig töltik be.

 

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.

 

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni.

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

 

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2021. május 21-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal