Országos hatályos jogszabályok

 

Helyi hatályos jogszabályok

 

 

Határidők

 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap munkanap.

 

A felvételi, illetve átvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül az illetékes jegyzőnek címezve, az óvodavezetőnek átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

 

 Szükséges iratok jegyzéke:

 

Az ügyintézési határidő hatvan nap.