A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást nyújthat. A törvényben foglaltak figyelembe vételével a polgármester - átruházott hatáskörben - fenti jogcímen települési lakhatási támogatást nyújt.

A települési lakhatási támogatást Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 15. § - 18/A. § rendelkezései szabályozzák.

 

Az önkormányzati rendelet alapján a települési lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési lakhatási támogatás a villanyáram, a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a víz- és csatornahasználat díjához, a lakbérhez, illetve a közös költséghez nyújtható. A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadások viseléséhez kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

A települési lakhatási támogatás akkor állapítható meg

a) ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg

aa) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), fogyatékossági támogatás esetén a 300%-át (85.500 Ft),

ab) kétszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft),

ac) háromszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171.000 Ft),

ad) négy- vagy többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át (199.500 Ft), és

b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és

c) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanban lakik, ahol bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyet létesített.

 

A települési lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A jogosultság megállapítása iránti új kérelmet a lejáratot követő hónapban lehet benyújtani.

 

A támogatás havi összege 4.500 Ft.

A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A települési lakhatási támogatásra jogosult a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, bérlője.

A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A kérelem elbírálásához a jövedelmek igazolásán kívül az alábbi iratok szükségesek:

a) a kérelemhez mellékelt vagyonnyilatkozat,

b) ha a kérelmező az ingatlannak nem tulajdonosa

ba) lakásbérleti szerződés, vagy

bb) szívességi lakáshasználat esetén nyilatkozat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséről,

c) annak a közszolgáltatónak az utolsó havi számlája (számlarészletezővel együtt), ahová a kérelmező a települési lakhatási támogatás folyósítását kéri.

 

Ha a települési lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatás megszüntetésre kerül. A változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a hatóság még teljes összegben folyósítja.

A települési lakhatási támogatásra való jogosultságot a kérelemben megjelölt időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni, ha azt a települési lakhatási támogatásban részesülő személy kéri.