A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás

 

Az ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatásra jogosult az a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakcímmel rendelkező nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakó- vagy tartózkodási helyén él és, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozóját {Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont)} ápolja, gondozza, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át (62.700 Ft).

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a „18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás megállapításához” formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az “IGAZOLÁS a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás megállapításához” háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg.

 

Az ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni.

 

Az ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg.

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a.

 

Nem jogosult az ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatásra a hozzátartozó, ha

a) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

b) rendszeres pénzellátásban részesül,

c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatást a polgármester megszünteti, ha

a) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

b) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

c) az ápolt személy meghal,

d) a jogosultságot kizáró körülmény következik be,

e) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

f) azt az ápolást végző személy kérte.

 

Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.

 

Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez a Polgármesteri Hivatal – írásos felkérés alapján – bevonhatja a

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központot, mely

a) a felkérést követő 8 napon belül a helyszínen ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését és

b) az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt.

 

Az ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatásra való jogosultságot a jogosultság megszűnéséről való tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

 

Az ellátás megszüntetése iránti kérelem benyújtása esetén a települési támogatásra való jogosultságot a kérelemben megjelölt időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

 

Az ápolt személy halála esetén az ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.